Obchodní podmínky

Základní údaje:
Dodavatel: Soňa Toucová  IČ: 87663961(dále jen "dodavatel")Místo podnikání:517 31 Bolehošť - Lipiny 10
Kontaktní údaje jsou uvedeny v záložce "Kontakty".
Cena zboží:  Cena zboží je navýšena o poštovné (dle tarifu České pošty a.s.) a balné 60 Kč. Bude zákazníkovi oznámena SMS zprávou, nebo e-mailem. Zboží je pojištěno Českou poštou a.s. proti poškození a při jeho převzetí je nutné zkontrolovat stav zásilky. Pokud zásilka nedojde v pořádku, je toto nutné okamžitě hlásit na Českou poštu a.s., která škodu uhradí v plné výši zásilky.
Objednávka zboží: Řádně vyplněná a odeslané objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Celková cena objednávky zboží a souvisejících poplatků bude vypočtena před jejím odesláním a zároveň odeslání objednávky zákazníkem bude považováno za odsouhlasení celkové ceny objednávky. Zákazník bude informován o přijetí objednávky dodavatelem e-mailem, a to do 3 pracovních dnů. Toto bude považováno za potvrzení objednávky dodavatelem.
Zrušení objednávky:
a. Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem
.b. Zákazník má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu dodavatele anebo na adresu elektronické pošty dodavatele. Tím dochází ke zrušení kupní smlouvy v celém rozsahu. Zboží musí být dodavateli vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100Kč za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody vzniklé poškozením, opotřebením vráceného zboží zjištěné při kontrole vráceného zboží. V následujících deseti dnech od dodání vráceného zboží zákazníkem je dodavatel oprávněn provést kontrolu vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno. Po kontrole vráceného zboží vrátí dodavatel kupní cenu zákaznikovi nejpozději do deseti dnů od skončení lhůty na kontrolu zboží, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem, popřípadě v hotovosti při osobním převzetí zákazníkem.
Zaslání zboží: Dodání zboží zákazníkovi je možno dvěma způsoby:a. osobní odběr na adrese dodavatele. Ten je možný pouze po domluvě s dodavatel a jejím potvrzení dodavatelem,b. dodání zboží za využití služeb České pošty a.s.O odeslání zboží je zákazník informován SMS zprávou anebo e-mailem. Odeslání zboží výše uvedenými způsoby je považováno za uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem.
Dodací lhůta: Výrobní lhůta keramických výrobků je různá (podrobnosti najdete v levém sloupci dole VŠEOBECNÉ INFORMACE O KERAMICE). Objednané zboží, které je už skladem bude po jeho potvrzení dodavatelem dodáno v co nejkratší době, obvykle do 7 pracovních dnů Českou poštou a. s. Po odeslání se zboží považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Platba za zboží: Zboží je možné uhradit těmito způsoby:a. hotově při osobním převzetí na adrese dodavatele,b. dobírkou na fakturační adrese zákazníka prostřednictvím České pošty,Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
Převzetí zboží: Základní povinnosti zákazníka je prohlédnutí si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud zákazník zjistí jakékoli poškození obalu výrobku, je zákazník povinen bezodkladně zkontrolovat stav zboží, a v případě jakéhokoli poškození vyhotovit záznam o poškození zboží a zajistit si potvrzení této skutečnosti předávající osobou. Převzetím zboží zákazník potvrzuje, že zboží převzal v nepoškozeném obalu a stavu. V případě osobního odběru zboží je zákazník povinen si zkontrolovat stav zboží před jeho převzetím. Za případné poškození zboží dopravou v případě osobního odběru zodpovídá zákazník. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od potvrzení k odběru zboží pokud se zákazník s dodavatelem nedohodne jinak. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.
Záruční podmínky: Záruční doba začíná běžet osobním převzetí zboží zákazníkem nebo jeho doručením. Jako záruční list slouží daňový doklad zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Reklamace: Zákazník má právo na reklamaci, pokud v průběhu záruční doby se na zboží projeví vady způsobené vadou samotného zboží, ne opotřebení způsobené běžným používáním. Pokud zákazník zjistí na zboží vadu a rozhodne se zboží reklamovat, zabalí zboží tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození a s písemným popisem reklamované vady a originálem daňového dokladu ho pošle obyčejně k dodavateli. Zboží poslané doporučeně nebude dodavatelem přijato. Náklady na dodání zboží dodavateli hradí zákazník. Dodavatel posoudí zjištěnou vadu zboží a do 30-ti kalendářních dnů dá vyrozumění zákazníkovi. Pokud dodavatel uzná reklamovanou vadu, vrátí peníze za zboží zaplacené zákazníkem na bankovní účet zákazníka, pokud se na návrh zákazníka nedohodnou jinak.
Výrobek: Dodavatel si vyhrazuje právo drobných změn v detailech výrobku. Jedná se o ruční práci a proto je každý výrobek originálem. Jde pouze o drobné změny ve vzhledu výrobku, které nemají vliv na celkový charakter výrobku.
Ochrana osobních údajů: Veškeré osobní údaje zákazníka slouží pouze pro řádné vyřízení objednávky zákazníka.Osobní údaje dodavatel nebude předávat žádné další osobě.Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů dává zákazník odesláním objednávky.
 Závěrečná ustanovení : Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné pro tento internetový obchod. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

V Bohehošti - Lipinách 23.1.2023                                                                                Soňa Toucová